You are currently viewing Boravak za decu

Boravak za decu

Boravak za decu do 6 godina u Pančevu. Jedinstven način rada na našim prostorima. Program rada osmišljen je na osnovu dugogodišnjeg iskustva u rad sa decom predskolskog ali i skolskog uzrasta.

Program rada se pokazao izuzetno efikasnim u pogledu govorno-jezičkog i intelektualnog razvoja, razvoja socijalnih veština, osamostaljivanja i brige o sebi……….

Kroz neposredan vaspitno-obrazovni rad poštujemo individualnost deteta u otkrivanju sebe i sveta koji ga okružuje.

Boravak za decu Pančevo

Usmereni smo na tri oblati razvoja.

  • FIZIČKO-SENZORNI RAZOJ
  • SAZNAJNI RAZVOJ
  • EMOCIONALNO-SOCIJALNI RAZVOJ
  1. Fizičko-senzorni razvoj podrazumeva: očuvanje fizičkog zdravlja dece, podsticanje razvoja pokreta, razvijanje motorike, podsticanje celovitog senzornog i motornog razvoja, razvijanje navika, korektivno-preventivne vežbe sa fizioterapeutom, korektivnu gimnastiku…
  2. Saznajni razvoj podrazumeva: podsticanje i negovanje prirodne radoznalosti deteta, bogaćenje dečijeg govora kao sredstva komunikacije i sticanja znanja, podsticanje razvoja senzomotornih i perceptivnih sposobnosti, stvaranje povoljnih uslova za formiranje početnih saznajnih pojmova kroz praktične aktivnosti svakodnevnog života…..
  3. Emocionalno-saznajni razvoj podrazumev: negovanje otvorenosti deteta za doživljaje, pružanje pomoći u sticanju samostalnosti, podsticanje poverenja u sopstvene sposobnosti, pomagnje detetu u usvajanju osnovnih moralnih vrednosti kao i podsticanje zadovoljstva i radosti kod deteta….

Postoji mogućnost poludnevnog i celodnevnog boravka.

Ko radi sa decom?

Sa decom, u zavisnosti od potreba grupa rade defektolozi, vaspitači, psiholog, fizioterapeut.

Rad se sprovodi u malim grupama, heterogenog sastava, maximum 6.

Leave a Reply